Van Bloois

Vastgoed Beheer & Bouwkundig Tekenbureau

Van Bloois Vastgoed Beheer

Exploitatiemanagement:

Door inzet van Van Bloois Vastgoed Beheer op het gebied van Technisch Beheer & Onderhoud en Facilities kunt u optimaal gebruik maken van uw gebouw en de functionaliteit.
Deskundig beheer en onderhoud van gebouwen, installaties, de faciliteiten en de organisatie maar ook het beheersen van de kosten die daarmee gemoeid gaan zijn van groot belang voor alle bedrijfsprocessen in het gebouw. Op efficiente wijze aanpakken van functionele aanpassingen maakt dat werkzaamheden logisch op elkaar worden afgestemd, perioden van overlast zo kort mogelijk zijn en de bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer normaal kan worden hervat. 
 

Onze dienstverlening:

  • Aansturen en begeleiden van Technisch Beheer & Onderhoud (TB&O)
  • Opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen en het up-daten van bestaande MJOP’s
  • Aanbesteden van onderhoudscontracten & Facilitaire diensten op inhoud, prijs en kwaliteit
  • Second opinion bij aanbesteden Technisch Beheer en Onderhoud & Facilitaire diensten
  • Begeleiden van functionele aanpassingen aan gebouwen
  • Controle op uitgevoerde werkzaamheden en het naleven van contracten
  • Duurzaam inkopen van Onderhoudsdienstverlening op Technisch en Facilitair gebied
  • Het opstellen van procedures en samenstellen van procedurehandboeken
  • Het uitvoeren van conditiemetingen volgens de NEN-2767
  • Veiligheidsinspecties op basis van de NEN-3140

Om deze werkwijze goed in te richten en de ambities op het gebied van duurzaamheid en besparingen helder te krijgen kunnen drie onderzoeken worden uitgevoerd:
-       Quick-scan/inventarisatie
-       BOEI-inspectie
-       Organisatieonderzoek

Quick-scan/inventarisatie
Om tot een goed inzicht te komen met betrekking tot de organisatie van de opdrachtgever, de omvang van het gebouw en de installaties en om een goede decompositie van de installaties en het gebouw te komen is het uitvoeren van een quick-scan een ideale methode om snel overzicht te krijgen. De resultaten van de uitgevoerde quick-scan dienen als vertrekpunt voor eventuele verdere planvorming.


Organisatieonderzoek
Tijdens het uitvoeren van een quick-scan kan op verzoek ook een organisatieonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken hoe de interne dienstverlening binnen de organisatie van de opdrachtgever voldoet aan de wensen van de organisatie en alle wettelijke verplichtingen. Het doel is inzichtelijk maken of er optimaal voldaan wordt aan
prestatie-eisen, serviceniveaus en kosten.

BOEI-inspectie & NEN-2767
BOEI-inspectiesystematiek staat voor Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht. Deze door de RGD ontwikkelde methodiek beoogt alle vormen van inspecties van gebouwen te integreren tot één systeem. De RGD heeft de systematiek in 2009 geïntroduceerd. Door deze inspectie methodiek toe te passen en te integreren in de Meerjaren Onderhoudsplannen ontstaat voor opdrachtgevers snel en overzichtelijk beeld waar zij staan met hun gebouw, techniek en budgetten.


Technisch Beheer & Onderhoud:

Om uw gebouw optimaal voor u te laten functioneren is Technisch Beheer & Onderhoud (TB&O) samen met een goed ingerichte Facilitaire organisatie onontbeerlijk. Naast dat het gebouw met al haar mogelijkheden tot uw beschikking staat, is ook het beheersen van de kosten voor het in stand houden van zeer groot belang. SCHOON, HEEL, VEILIG en GEZOND zijn de criteria waaraan een gebouw moet voldoen en dit is dan ook de dienstverlening van Van Bloois Vastgoed Beheer gebaseerd is.
Het in stand houden van het gebouw ligt voor een opdrachtgever vaak ver af van de kern competenties van het bedrijf terwijl door deskundig beheer en goed onderhoud een plezierige werkomgeving behouden blijft waarin de werknemer optimaal kan presteren en een bezoeker zich veilig en geborgen voelt. Daarnaast worden kosten door structureel onderhoud beter beheerst en onverwachte uitgaven teruggedrongen.
 
Van Bloois Vastgoed Beheer kan voor verschillende disciplines worden ingezet. Door een breed netwerk van betrokken specialisten waarvan gebruik wordt gemaakt is specialistische hoogstaande kennis binnen handbereik. Door de betrokkenheid met de opdrachtgever en ervaring binnen diverse organisaties heeft Van Bloois een groot inlevingsvermogen voor de opdrachtgever en diens activiteiten. Dit komt kwaliteit, kosten, doorlooptijd en het resultaat ten goede.

In overleg kan onder bepaalde condities de dienstverlening ook risicodragend worden aangenomen. Het risicodragend aannemen lichten we graag toe in een persoonlijk gesprek. 


Interim Management:

Van Bloois Vastgoed Beheer kan ook op basis van een vaste afspraken Interim Management verzorgen. Hierbij kan een tijdelijke rol op projectbasis worden ingevuld, voor het ondersteunen op piekmomenten in de organisatie of vaste bezetting worden vervangen tijdens landurige ziekte of verlof.


Onze aanpak:

De integrale manier van dienstverlening beperkt zich niet alleen tot het onderhoud van gebouwen en installaties maar omvat ook Facilitaire dienstverlening als schoonmaak, beveiliging en de groenvoorziening. Van Bloois Vastgoed Beheer levert een totaal geïntegreerde dienstverlening op basis van in overleg vast te stellen KPI's, SLA's en verbetervoorstellen. 


Opdrachtgevers:

Wij bedienen met onze dienstverlening onder andere de volgende marktgebieden:
- Utiliteitsgebouwen
- Zorginstellingen
- Winkels en Winkelcentra
- Scholen


 

Groen en de Maatschappij:

Het Technisch Beheer & Onderhoud en de Facilitaire dienstverlening zoals Van Bloois Vastgoed Beheer dit organiseert heeft zeer sterke affiniteit met duurzaamheid en de methodieken die daarvoor beschikbaar zijn. De ervaring leert dat op duurzame wijze inrichten en organiseren van Technisch Facilitair Beheer en Facilitaire dienstverlening niet per definitie meer hoeft te kosten. Dit terwijl er voor zowel opdrachtgever als aannemers voordelen zijn te behalen om op een voor het milieu en de maatschappij verantwoorde manier te werken. Naast het op conventionele wijze uitvoeren van Exploitatiemanagement, kan Van Bloois Vastgoed Beheer ook op grond van de duurzaamheids-gedachte gebaseerde dienstverlening voor gebouwmanagement aanbieden.