Privacyverklaring Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau, gevestigd aan Gedempte Sluiskom 14, 1191 GP Ouderkerk aan de Amstel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Gedempte Sluiskom 14
1191 GP Ouderkerk aan de Amstel
t: 020-3314333
marjan@vanbloois.nl
www.vanbloois.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP- adres (anoniem)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (anoniem)
 • Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het uitbrengen van een offerte of andere aanbieding.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen bij u af te leveren of diensten bij u uit te voeren.
 • Voor het afhandelen van uw betaling / verzenden van een factuur.
 • Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze Belastingaangifte en het aanvragen van omgevingsvergunning bij de overheid.
 • Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau analyseert uw gedrag op de website anoniem om daarmee de website te verbeteren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat wetgeving dit ons verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau maakt via haar website alleen gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze cookies zodat wij inzicht verkrijgen in diverse statistieken waaronder aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem, gegevens uit ons contactformulier worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau gebruikt daarnaast cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau en heeft uhet recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een mcomputerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marjan@vanbloois.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Van Bloois Bouwkundig Tekenbureau via marjan@vanbloois.nl